???????? ??? ???????? ?? ????? ?? ??? ????? <p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">???????? ???????? ?? ???? ??? ? ???? ??? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ???????? . ??? ???????? ?? ??? 2011 ?????? ?? ? ??? ??? ???? ????? ????? ??? ??? ?? ? ???????? ??? ???? ?? ???? . ?? ????? ???? ???? ???????? ? ?? 5 ???????? ??????? ??? ?????? ??????? ???? ????? ??? . ??? ???????? ??? ?? ?????? ? ????? ????<a title="????? ??? ??????? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84">????? ??? ??????? ????????</a> ?? ???? . <br />??? ???????? ???? ??????? ????? ????????? ??? ????? ? ?? ????? ???? ??????? (Ocean Projects) ????? ??? ??? . ???? ??????? ??????? ?? ?? ???????? ???????? ????? ??? ???? ? ?? ????? ????? ????? ???? ?? ????? ??????? ??? ??????? ??? ???? . ???????? ???????? ?? ???????? ? ???? ???? ??? ??? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ??? ???? ??? . ?? ??? ???? ?? ???? ?? ????? ???? ??? ???? ?? ???? ???? ? ?? ???? ????? ???? ? ?????? (??? ?? ???? ????) ?? ?? ????? ??? ???? . ?????? ?? ?? ???? ??? ??? ???????? ???????? ?? ?? ???????? ????? ?? ???? ????? ??? ? ????? ?? ??? ????? ??? . ?? ??? ???????? ???? ????? ?? ??? ?/? ??????? ?? ?? ???? ? ?? ?? ???? ?? ??????? ????? . ??? ?? ??? ???? ?? ????? ???? ????? ??? ?? ?????? ??? ? ?? ???? ????? ???? ?????? ? ?????? ? ?????? ??????? ????? ?? ??? ??????? ?? ??????? ?? ?? ???? ???? ????? ???? ? ?? ?? ???? ???? ? ?? ?? ???? ??????? ?? ????? ?????? ? ?????? ?? ?? ?????? ??? ???? ???? ?? ???? . ?????? ????? <a title="??? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84">??? ????? ???? ????????</a> ????? ????? ? ???? ?? ??? ???????? ?????? ???? ? ?? ?????? ??? ??? ??? ?????? ????? ??? ?? ????? .</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">???? ??????? ????? ?? ??????<a title="????? ???????" href="https://www.mehrparvaz.com/" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/"> ????? ???????</a> ???????? ?????? ????.</p>

??? ?????? ?????? ??? ???? ???????? <p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">??? ?????? ????? ???????? ?? ??? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ??? ?? ???? , ??? ?? <a title="???? ??? ????? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84">???? ??? ????? ????????</a> ??? ?? ??? ? ?? ?????? ????? ?? ??? . ????? ????? ????? ??? ??? ?????? ?? ?? ?????? ?? ? ??????? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ???? ?? ?????? ??????? ?? ?? ??? ????? ?? ?????? ?????? ?? ????? ??????? ? ??????? ?? ??? ??? ???? ?????? . ??? ??? ?? ????? ?? ??? 18 ?????? ??? ? ?????? ?? ?????? ??? ? ??? ??? , ????? ??? ?? ??? ????? ?? ??? ??????? ???? ???? . ??? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ????? ???? ???? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ? ???? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ???? . ?? ???? ?? ????? ??? ?????? , ??? ?????? ????? ?? ???????? ???????? ???? ????? ??? ????? ?? ??? ??? ????? ???? ??? ? ???? ??? ??? ?????? ?? ???????? ?????? ?????? ?????? ???? ?? ???? ?? ???? . ?? ????? ? ?????? ??? ??? ? ?????? ?? <a title="??? ??? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/HotelList/5091/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/HotelList/5091/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84">??? ??? ????????</a>???? ???? ?? ??? ????? <a title="??? ???? ???? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">??? ???? ???? ????????</a> ????? ? ?? ??? ?? ???? ????? ????? ? ?? ?????? ?? ????? ?? ??? ???? ???? ?????? ???? .</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">??? ????? ?? ???? ?????? ???????? ?? ?????? ?? ???? <a title="????? ?????????" href="https://www.mehrparvaz.com/" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/">????? ?????????</a> ???????? ?????? ??????.</p>

????? ???? ?? ??? ???????? <p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">?????? ?????? ? ???? ????? ???? ???????? ?? ????? ???? ??? ???????? ???? ????? ??? ?? ??? ?? ?????? ?????? ? ?? ???? ????? ?????? ??? ? ?? ?????? ?? ??? ?? <a title="????? ??? ??????? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84">????? ??? ??????? ????????</a> ????? ??? ??? . ??? ????? ?? ??? 16 ?? ????? ?????? ?? ????? ???? ???? ???? ??? ????? ?? ????? ?? ???? ?? ? ?? ??? 1948 ?? ?? ???? ????? ?? ?? ?????? ?????? ?????? ?? ???????? ? ?????? ???????? ??? ?? ?? <a title="??? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84">??? ????????</a> ??? ?? ???? . ?? ??? ????? ??? ??? ????? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ????? ??? ???? ?????? ?? ????? ???? ???? ? ???? ?????? ?? ?? ??? ???? ?????? ??? . ?????? ???? ?? ???? ??? ?? ???? ???? ?? ?????? ??? ?? ????????? ????? ?? ???? ??? ?????? ? ?? ???? ??? ????? ???? ????? ??? . ??? ????? ?? 3 ??? ???? ????? ????? ? ??? , ???? ????? ??? ? ??? ???? ???? ????? ????? ??? ??? . ???? ????? ????? 6 ???? ??? ? ?? ?????? ???? ????? ???? ???? ??? . ???? ?????? ?? ??? ????? 09:00 ??? 19:00 ?? ???? .</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">??? ????? ?? ???? ?????? ????? ?? ?????? ?? ???? <a title="????? ???????" href="https://www.mehrparvaz.com/" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/">????? ???????</a> ???????? ?????? ??????.</p>

????? ????? ?? ?????? ?? ????? ???? ???? ??? ???????? <p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">????? ????? ?? ????? ?? ??? ??????? ???????? ???? ????? ??? ?? ??? ?? ????? ???? ? <a title="????? ??? ??????? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84">????? ??? ??????? ????????</a>?? ???? ?? ??? ? ?? ???? ???? ??????? ?? ? ??????? ?? ? ??? ???? ?? ??? ????? ?? ???? ? ?? ??? ? ??? ???? ??? ????? ??? ??? . ??? ????? ????? ???? ???? ???? ??? ???????? ?? ???? ?? ??? ? ??????? ????? ????? ??? ??? ?? ??? ????? ???? ????? ??? . ?????? ???????? ?? ????? ??? ????? ????????? ??? ?? ????? ?? ?? ?????? ??????? ?? ???? ? ?? ??? 1928 ?? ?? ?? ?????? ?????? ??????? ??????? ??? . ?????? ??????? ???? ???? ?????? ?? ????? ?????? ????? ?? ??? 1923 ?? ???? ???? ??? . ??? ??? ??? ??? ??? ???????? ?? ???? ??? ???? ??? ?? ?????? ???? ????? ????? ?? ?????? ??????? ???? ???? ???? ???????? ? ???????? ??? , ?? ???? . ?????? ?? ??? ?? <a title="??? ??? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/HotelList/5091/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/HotelList/5091/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84">??? ??? ????????</a> ?? ?? ??? ????? ???? ????? ? ??? ????? ? ?????? ?? ????? ?????? ????? ???? ???? ??? ???? .</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">??? <a title="???? ??? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">???? ??? ????????</a> ?? ?????? ?? ??????? ??? ?? <a title="????? ???????" href="https://www.mehrparvaz.com/" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/">????? ???????</a> ???????? ?? ?????? ?????.</p>

???? ?????? ????? ??? ???????? <p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">???? ?????? ????? ???????? ?? ???? ????? ???? ? ?? ?????? <a title="??? ???????" href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/43/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%BE%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/43/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%BE%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">??? ???????</a> ? ???? ?????? ? ??? ?? ??? ??????? ???????? ???? ??? ??? . ??? ???? ????? 3 ??? ???? ?????? ????? , ???? ?????? ?????? ? ???? , ???? ??? ?????? ?? ???? . ?? ???? ?????? ????? ???????? ????? ?? 1 ?????? ???? ? ?? ???? ??????? ?? ??? ?? ????? ? ???? ???? ??? ????? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ??? . ???? ?????? ????? ???????? ?? ??? 1811 ?????? ?? ????? ? ????? ???? ????? ??? ??? ? ?? ??? 1875 ??? 1891 ?? ????? ???? ?????? ??? ???? ?? . ???? ? ?????? ????? ???????? ?? ??? 1908 ?? ??? ??????? ??????? ?? . ?????? ???? ????? ???? ? ?????? ????? ???????? ???? ???? ???? ? ?? ??? ??? ??? ?? ?????? ?? ?? ???? ?? ??? . ????? ???? ?????? ? ????? ?????? ?? ????? ??? ???? ????? ?? ???? ?? ?????? ??????? ???? ???? ?? ?? ?? ???? ???? . ???? ??????? ?  ??? ? ???? , ??? ??????? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ??? ??? .  ????????? ???? , ???? ?????? ??? ???????? ? ????? ??????? ?? ???? ????? ????? ? ?? ???? ???? ?????? ????? ???????? ????? . ?? ??? ???? ?? 75 ???? ????? ???? ??????? ?? ??? . ????? ??? ?????? ???? ?? ??? ???????? ????? ?? ???? ?? ?????? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ???? ? ?? ??? ???? ?? ?? ??? ????????? ????? ???? ??? . ???? ??? ???? ?????? ????? ?? ???? 09:00 ??? 19:00 ? ?????? ?????? ?? ???? . </p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">???? <a title="???? ???? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/FlightsTicket/1816/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/FlightsTicket/1816/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">???? ???? ????????</a>? ?? ?????? ?? ???? ?????? ?? ???? <a title="????? ?????????" href="https://www.mehrparvaz.com/" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/">????? ?????????</a> ???????? ?????? ??????.</p>

????? ??? ????? ????????? ?? ?????? ????? ??? ????? ??? ??? <p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="FA">?? ????? ??? ??????? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ??? ?????? ?? ????? ????? ???? ????? ??? ??? ??? ????? ??? ?? ????? ?? ?? ?? ?????? ?? ????? ?????  ??????? ????? ?????</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="FA">?? ???????? ????? ???? ???? ????? ?? ?? ????? ????? ??? ?? ?? ??? ???? (</span><span dir="ltr">Sema</span><span lang="FA">) ????? ??? ?? ?????? ?????? ???????? ?????? ?? ?? ??? ??? ??? ????.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="FA">????? ??? ????? ??? ??? ?? ?? ???? ????? ???? ???? ??? ???? ???? ????? ??? .</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="FA">??? ???? ????? ???? ?? ????? ?? ????? ??? ????? ??? ?? ???? ??? ?????? ?? ????? ????? ??? ?? ???? ?????? ???? ????? ? ?? ????? ??? ??? ?? ????. ??? ?? ????? ??? ??? ???? ??? ??? ?? ?????? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ????? ? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ???? ?? ????? ?? ???? ??? ??? ???? ? ????? ?? ?????? ?? ?????? ???.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="FA">??? ?? <a title="??? ???? ???? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">??? ???? ???? ????????</a> ??? ????? ? ?????? ?????? ??? ????? ??? ????? ????? ?? <a title="???? ??????" href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1138/%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" target="_blank" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1138/%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">???? ??????</a> ????? ??? ????? . ?? ???? ?????? ????? ?? ?????? ???? 7 ??? ?? ??? ????? ??? ????? ?? ???? ???? ?????. ??? ??? ??? ?????? ????????? ?? ???? ?????? ???? ????? ????? ?? ?????? ?? ??? 5 ???? ???? ?? </span><span dir="ltr">Tekke </span><span lang="FA"> ?? </span><span dir="ltr">Fatih</span><span lang="FA"> ????? .</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="FA">??? ????? ?? ????? ????? ????? ? ??? ??? ? ??? ??? ???? ???? ? ???? ?? ?? ???? ???? .</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="FA">??? ??? ??????? ????? ?? ?????? ?? ?????? <a title="????? ???????" href="https://www.mehrparvaz.com/" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/">????? ???????</a> ???????? ?????? ?????.</span></p>

??? ??????? ??? ?? ?????? ????? ??? ???????? <p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="FA">??? ?????? ?? ????? ???? ??? ???????? ?? ???? ?? ???? ???? ??? . ??? ??? ??????<a title="???? ??? ?????" href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1130/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D8%B4%D8%A7%D8%AE-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" target="_blank" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1130/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D8%B4%D8%A7%D8%AE-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">??? ?????</a> ? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ??? . ??? ??? ?? ???? ??????? ?? ??? ???? ????? ?? . ?????? ??? ???? ?? ???? ??? ?????? 67 ??? ?? ????</span></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span dir="rtl" lang="FA">??? ?? ???? ??? ??? ????? ?? ??????? ???? ??? ?????? ? ??? ? ??? ???? ?? ?? ????. ??? ?????? ???? 9 ???? ? ???? ???? ?? ???? ?? ??? </span></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><a title="??? ?????? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1138/%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" target="_blank" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1138/%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84"><img src="https://www.mehrparvaz.com/Content/Images/galata-intro.jpg" alt="??? ?????? ????????" data-mce-src="https://www.mehrparvaz.com/Content/Images/galata-intro.jpg" /></a>. </p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">??????? ? ????????? ???? ????? ?? <a title="???? ??? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">???? ??? ????????</a> ?? ???? <a title="????? ?????????" href="https://www.mehrparvaz.com/" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/">????? ?????????</a> ???????? ?? ?????? ?????? ??????.</p>

????? ???? ????????? ????? ??? ?????? ???? ??? ? ???? ? ???? <p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="FA">?????? ????? ???? ???? ????? ???? ???????? ?? ???? ?? ?? ?? ????? ??? <a title="???? ????? ????" href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1136/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-(%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-)-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" target="_blank" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1136/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-(%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-)-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">???? ????? ????</a> ?? ???? ? ?? ???????? ???? ???? ???????? ?? ?????? . ?? ??? ????? ???????? ??? ??? ? ???? ? ????? ?? ?????? ???? ? ???? ? ????? ?? ???? ?? ???. ?? ??? ????? ?? ????? ????? ??????? ? ???? ? ????? ????? ???? ????.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="FA"><a title="????? ???? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1137/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" target="_blank" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1137/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84"><img src="https://www.mehrparvaz.com/Content/Images/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84.jpg" alt="????? ???? ????????" data-mce-src="https://www.mehrparvaz.com/Content/Images/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84.jpg" /></a></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="FA">??????? ? ???????? <a title="??? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" target="_blank" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">??? ????? ????????</a> ?? ?????? ?? <a title="????? ??? ??????? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">????? ??? ??????? ????????</a> ???? ??????? ? ?? ??? ????? ?? ???? ? ????? ? ??????? ????? ?? ?????? ?? ?????? <a title="????? ???????" href="https://www.mehrparvaz.com/" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/">????? ???????</a> ???????? ?????? ??????.</span></p>

???? ????? ???? (???? ??? ) ? ?????? ???? ????? ?? ???????? <p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="FA">???? ???? ???? ??? ??? ??? ?? ????? ???? ????? ?? ????? ????? ????? ?? ?? ???? ??? ????? ????? ??? . ??? ???? ??? ?? ???? ????? ??? ???? ?? ????? ?????? ?? ??? ???? ???? ?????? ? ???? ?? ????? ?? ?? ????? ?????.</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span lang="FA"> ?? ???? ??? ???? ??? ??? ??? ?? ?????? ??? ???? ?? ???? ??? ????? ??? ???. ??? ?? ?????? ?? ??? ???? ?? ????? <a title="???? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1135/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" target="_blank" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1135/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">???? ????????</a> ????? ??? ??? ??? ?? ????? ???? ??????? ?? ??? ???? ??? ?? ??????? ??????  ? ?????? ?? ?????? ????? ?????? ???? ????? ????? ??? ????? .</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="FA">??? ????? ?? <a title="???? ??? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">???? ??? ????????</a> ?? ?????? <a title="????? ???????" href="https://www.mehrparvaz.com/" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/">????? ???????</a> ???????? ?????? ??????.</span></p><div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"> </div><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><a title="???? ????? ????" href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1136/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-(%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-)-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" target="_blank" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1136/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-(%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-)-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84"><img src="https://www.mehrparvaz.com/Content/Images/ca51449f_80f9_428f_b44c_e3bf9b786a6b_600x455.jpg" alt="???? ????? ???? ????????" data-mce-src="https://www.mehrparvaz.com/Content/Images/ca51449f_80f9_428f_b44c_e3bf9b786a6b_600x455.jpg" /></a></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"> </p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"> </p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"> </p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"> </p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"> </p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"> </p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"> </p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"> </p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"> </p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"> </p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"> </p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"> </p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"> </p>

???? ??? ?????? ?? ?????? ????? ???????? <p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">??? ?? ????? ??? ???????? ?? ???????? ???? ??? ????? ?? ???? ?? ????? ?????? ???? ?????  ? ?????? ?????? ????? ? ????? ?????? ?? ????? ??? . ??? ??? ?? ??? ???? ??? ????? ??? ??? ?? ???? ????? ?? ? ?? ?? ?? ???? ??. ???? ??? ????? ?? ????? ????? ???? ? ?? ??? ??????? ???????? ? ?? ????? ???? ? ?? ??? ? ??? ???? ????. ?????? <a title="??? ???????" href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/43/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%BE%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C" target="_blank" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/43/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%BE%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C">??? ???????</a> ????? ?????? ?? ???? ??? ????? ?????.</p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><a title="???? ???????? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1135/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" target="_blank" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1135/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84"><img src="https://www.mehrparvaz.com/Content/Images/aya%20sofiya.jpg" alt="???? ??? ????? ????????" data-mce-src="https://www.mehrparvaz.com/Content/Images/aya%20sofiya.jpg" /></a></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">??????? ? ???????? <a title="??? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" target="_blank" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">??? ????? ???? ????????</a> ?? ?????? ?? ????? ??? ??????? ???????? ?? ?????? <a title="????? ???????" href="https://www.mehrparvaz.com/" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/">????? ???????</a> ???????? ???? ??????.</p>

???? ????? ???? ?? ?? ???????? <p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">??? ???? ?? ???? ???? ?? ???? «?????» ?? ??? ???????? ?? ???? ????? <a title="???? ??? ????? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1130/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D8%B4%D8%A7%D8%AE-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" target="_blank" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/Attractions/1130/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D8%B4%D8%A7%D8%AE-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">???? ??? ?????</a> ?? ???? ???? ??? ???? ? ??? ?? ???????? ????? ???? ????? ???? ???? ????? ???? ? ???? ?? ??? ??????? ??? ????? ????? ???? ???? ????? ???? ???? ????? ???????.</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">??? ???? ???? ??? ???? ?? ??? ???????? ????? ??? ???. «???? ???? ?????» ????? ???? ????? ???? ???????? ????? ?????? ?????? ????? ? ????? ????? ???.</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">??????? ? ???????? ???????? ???????? ?? ????? ??? ??????? ???????? ???? ??????.</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">??? ????? ?? <a title="???? ??? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">???? ??? ????????</a> ?? ??????<a title="????? ?????????" href="https://www.mehrparvaz.com/" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/"> ????? ?????????</a> ???????? ?????? ??????.</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"> </p>

??? ?????? ????????? ?? ????? ???? ??? ??? ??? <p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">??? ??? ????? ?? ??????? ? ?? ???? ?? ???? ? ?? ??? 19 ?????? ???? ????? ????????? ??? ????? ??. ?? ??? ??? ??? ?? ???????? ? ???? ???? ??????? ???? ?? ?????? ?? ?? ????? ????? ? ??? ??????? ??? ?? ??? ??????? ???? ???? ????? ???. ??? ????????? ?? ???? ?? ???? ?? ?????? ?? ?? ???? ????? ???? ??????? ???? ???? ????? ??? ???. ???? ??? ??? ??? ?? ???? ???? ????? ????? ?? ????? ???? ???? ?? ????? ????? . ?? ??? ??????? ???? ?????? ?? ????? ?? ???? ???? ???. ( ??? ???? ??? ??? ?? ?????? ?? ???? ??? ?????? ???? ??? ?? ????).<br />??????? ? ???????? <a title="??? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" target="_blank" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">??? ???? ???? ????????</a> ???????? ?? <a title="????? ??? ??????? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">????? ??? ??????? ????????</a> ???? ??????.</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">??? ??????? ????? ?? ???? ?????? ????? ? ?? ???? ?????? ???? ?? ?????? ?? ???? <a title="????? ???????" href="https://www.mehrparvaz.com/" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/">????? ???????</a> ???????? ?????? ??????.</p>

??? ????? ?????? ??? ?? ???? ???? ??? ??? ???????? <p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">??? ??? 600 ???? ?? ???? ??????? ???? ???? ????????? ???. ???? ?????? ??? ??? ???? ????? ????????? ??? ?? ????? ??? 19 ?????? ????? ??. ???? ???? ???? ?? ??? ??? ?? 56 ???? ???? ?? ? ?????? ???? ? 5/4 ??? ?? ?? 750 ???? ????? ?? ?? ??? ?? ?????? ?? ?? ???? ?? ???. ?? ??????? ????? ??? ??????? ?????? ??? ??? ??????? ????? ?? ????? ???? ???? ??????? ? ??????? ?? ??? ???. ???? ?????? ????? ??????? ?? ??? ??? ?? ????? 10 ?????? 1938 ???? ?? ???? ??? ???. (??? ??? ??? ???? ?? ??????? ?????? ?????? ? ??? ???? ??? ?????? ????? ??? ?? ????<span dir="ltr">).</span></span><span lang="AR-SA">????? ?????? ?? ??? ??? ???? ??? ????? ?? ? ???? ??? ??? ??????? ??? ???? ?? ?? ?? ????<span dir="ltr">.</span></span><span lang="AR-SA">????? ???? ???????? ???? ?????? ????? ?? ??? 1983 ?? ??? ??? ?????? ???.<br />??????? ? ???????? <a title="???????????" href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" target="_blank" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">??? ????? ????????</a> ?? ?????? ?? <a title="????? ??? ??????? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84">????? ??? ??????? ????????</a> ???? ??????.</span></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">?? ?????? <a title="????? ???????" href="https://www.mehrparvaz.com/" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/">????? ???????</a> ???????? ??????? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ???? ??? ?? ???????? ????? ??? ?? ??? ?? ??????? ?? ???? ???? ????? ????? ?? ???? ??? ? ?????????? ??? ?????.</span></p>

??? ??????? ????????? ??? ??????? ? ????? ???? <p class=" " dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">??? ??????? ?? ?? ??? ???? 19-15 ?? ???? ????????? ?????? ???? ????? ??????? ???? ??? ??????? ?? ??? 1466 ???? ? ?? ????? 1948 ? ??? ?? ??? ????? ???? ???? ?? ??? 1478 ????? ??? . ??? ??????? ??? ?? ?????? <a title="????? ??? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84">????? ??? ??????? ????????</a> ?? ???? .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">?? ??? ????? ???? ????? ???? ??? ????? ? ????? ????? ???? ????? ???. ??? ??? ?? ????? ??? ????? ?????? ? ????????? ?????? ???? ? ????? ??? ????? ??????? ???.?? ??? ???? ??? ?????? ??? ???? ????? ? ???????? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ?????????. ?????? ?? ??? ??? ?? ????? ????????? ?? ?????????? ???????? ???? ? ???? ???? ?? ????? ?? ???? ????????? ?????? ???? ??????? ??????. ?? ???? ?? ??? ?????? ???? ????. ?? ??? ??? ?????? ? ??????? ?????? ?? ????? ????? ???????????. ????? ??? ??? ??? ???? ???? ???????? ? ???????? ???? ??? ? ????????? ?? ????? ???? ?????? ? ????????? ?????? ? ??????? ????? ????? ? ????? ? ??? ????????? ?? ??? ???????? ????????? ????? ???? ??? ??? ??? ???? ?????? ??? ?? ???? ???? ????? (?) ?? ?? ??????? ?? ???. ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ??? ????? ??????? ?? ???????? ????? ??. (??? ??? ???? ??? ???? ?? ?? ?????? ?? ???? ??? ?????? ????????? ??? ?? ????.) . ???????? ?? ?? <a title="?????? ?????? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84">??????? ???? ????????</a> ?? ??? ??? ???? ??? ?? ???? ? ???? ??? ??? ???? ?? ????? ????? ??? ? ?? ??? ???? ?? ???? .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">???? ??? ?????? ????? ?? ???? ????? ????? ???? ??? ??? ???? ???? ?????. ?? ??? ???? ???????? ?? ???????? ? ??? ??? ?? ???? ???? ????. ?? ???? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ???? ?????? ? ???? ?? ?? ???? ??? ????? ???. ?? ???? ???? ?????? ??? ??????? ????? ???? ?? ??? ??????? ? ??????? ? ???????? ?? ???? ???.</span>??????? ? ???????? ??? ???????? ?? ?????? ?? ????? ??? ??????? ???????? ?? ?????? <a title="????? ?????????" href="https://www.mehrparvaz.com/" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/">????? ?????????</a> ???????? ???? ??????</p>

???? ??????? ????????? ??? ?? ???????? ???? ??? ??? ???????? <p class=" " dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">???? ????? ?? ?? ??? ??? ???? ???? ???? ??????? ?? ????. ??? ???? ??? ??????? ?????? ??? ?? ?? ????? ???? ??????? ????? ???? ?????? ????? ???? ??????? ???? ?? ????? ???. ??? ???? ??? ?? <a title="???? ??? ????? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84">???? ??? ????? ????????</a> ?? ???? ? ?????? ????? ??? ?? ????? ?????? <a href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84">??? ????????</a> ????? ? ?? ?????? ?? ??? ???? ?????? ???? ?????? .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">???? ??????? ??? ?????? ?????? ??? ???? ??? ?????? ????? ??? ?? ????.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">?? 13 ?????? 1918 ??????? ????????? ????? ???? ?? ????? ?? ???????? ??? ? ?? ???? ?? ??? ???? ????? ??? ???? ????. ??? ?? ?? ??? ??? ?? ???? ? ????? ???? ????? ??? ???? ????? ????? ( </span><span dir="ltr">Salih Fansa</span><span lang="AR-SA">) ?? ?????</span><span dir="ltr">Beyoglu </span><span lang="AR-SA">??? ? ??? ???? ?? 3 ???? ?? ????? ???? ? ?? ???? ??? ???? ???? ? ????? ? ???? ??? ?? ??? ?? ??? ???? ????? ????.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">??????? ?? ???? ??? ??? ??????? ????? ???? ? ?? ??????? ?? ?? ????? ??? ??????? ? ??? ??????? ???? ?? ????? ?????? ?? ????? ?? ?????? ??? ?? ???? ????? ??? ?? ??? ??? ????? ???.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">??? ??? ???? ?? ??? 1942 ?? ????? ???? ???? ??????? ???? ????.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">??? ???? ?? ?? ??? ???? ??????? ????? ??? ?? ????? </span><span dir="ltr">Halaskar Gazi</span><span lang="AR-SA">  ???? ??? ??? ?? ??? 1943 ?? ?? ??????? ?? ???? ??????? ????? ?????.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">??? ???? ???? 3 ???? ?? ??? ??? ???:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">???? ???:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">?? ????? ??? ? ???? ????? ??? ? ???? ???? ??????? ???? ?? ????? ??? ?? ????? ?? ??? ??? ?? ?? ????? ??????? ? ?????? ?????? ?? ?? ????? ??? ???.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">?? ???? ???? ???? ????????? ????? ??? ?????? ???? ???? ?????? ??????? ????? ??????? ?? ??? ???? ???? ????.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">???? ??? :</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">?? ???? ??? ?? ?????? ? ????? ????? ??????? ? ?????? ?????? ???? ?????? ?? ?? ???? ????? ???. ?????? ?? ???? ????? ??? ???? ????? ??? ?? ????? ??? ? ????? ????? ????? ???? ???? ????? ???? ?? ? ???? ????? ???? ?? ???? ????. ?? ???? ??????? ???? ??? ??? ??????? ? ????? ?? ? ??? ??????? ?? ?? ??? ??????? ??? ????? ???.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">???? ??? :</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">?????? ?????? ????? ??????? ????? ?????? ???????  ? ?????? ?? ?? ???? ??? ???.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span lang="AR-SA">???? ??????? ????? ?? ???? ? ????? ??? ???? ???? ???????? ?? ?????? ?? ?????? <a title="????? ???????" href="https://www.mehrparvaz.com/" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/">????? ???????</a> ???????? ?????? ??????.</span></p>

????? ??? ??????? ?? ??? ???? ???? ???????? <p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">???? ???? ?? ??? ???????? ???? ?????? ?????? ????? ????? ????? ?? ??? ????? ????? ??? ? ??? ?? ?????? ????? ? ????? ???? ??? ???? ?? ??? ? ??? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ??? ??? ?????? ??? ????????? ??? ?????? ?? ????? ???. ???? ???? ??? ?? ?????? ? ???????? <a title="????? ??? ??????? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/AttractionList/5145/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84">????? ??? ??????? ????????</a> ?? ???? ?? ??? ? ?? ??? ?? ???? ??? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ?? ?? ???? ? ?????? ?? ????? ??? ????? ?? ????????. <a title="????? ???????" href="https://www.mehrparvaz.com/" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/">????? ???????</a> ???????? ????? ??????? ????? ????? ??? ?? ????? ? ???? ?? ?? ????? ??? ??????? ????? ???? ???? ???? ????. <br /><br /><strong><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;">???? ???? ?? ????? ?????? ? ?? ?? ???? ?????</span></strong><br />?????? ???? ???? ??? ???? ????? ???? 2 ???? ?? ??? ?? ?????? ?? ?? ????? ???? ????? ??? ???????? ???? ???? ?? ?? ???? ??????? ?????? ??????? ??? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ?? ???? ?? ??? ?? ????? ?????? ? ???? ??? ???? ????? ??? ????? ?????.</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="https://www.mehrparvaz.com/api/UploadedImages/?set=GalleryImages&name=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%20%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%B11.jpg" alt="???? ???? ?? ????? ?????? ? ?? ?? ???? ?????" data-mce-src="https://www.mehrparvaz.com/api/UploadedImages/?set=GalleryImages&name=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%20%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%B11.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br /><strong><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;">???? ??? ???? ???? ????</span></strong><br />???? ?????? : ??????? ?? ???? ?????? ???? ??? ????? ? ???? ?????? ???????? ?????? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ??? ???? ?? ??? ??????? ?? ???? ??????? ?? ??? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ????? ????? ? ??? ?? ???. <br />???? ???(Bebek) : ???? ?????? ?? ??? ???? ???? ????? ????? ??????? ?? ? ????? ??? ?? ???????? ?????? ????. ?? ??? ???? ?? ?????? ?????? ??????? ???? ? ????? ??? ??? ????.<br />???? ???????? : ??? ?? ???? ????? ??????? ????? ?? ? ???? ??? ???? ????? ????? ?????? ?????? ??????? ??? ???? ?? ????? ???.</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="https://www.mehrparvaz.com/api/UploadedImages/?set=GalleryImages&name=%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%B11.jpg" alt="???? ??? ???? ???? ????" data-mce-src="https://www.mehrparvaz.com/api/UploadedImages/?set=GalleryImages&name=%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%B11.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;">??? ??? ??????</span></strong><br />??????? ??????? ???????? ???? ???? ?? ?? ??? ??? ?????? ? ???? ??? ???? ???? ?????????? ??? ?? ???? ???? ????? ?? ????? ?????? ???? ???. ??? ??? ??????? ? ???? ?????? ?? ??? ?????? ????? ?? ????? ???? ?????? ?????. ???? ??? ??? ????? ??? ???? ??? ?????? ??? ?? ????? ?? ??? ???? 5 ????? ??? ? ??? ?????? ?? ???????? ???????? ???????? ???.</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="https://www.mehrparvaz.com/api/UploadedImages/?set=GalleryImages&name=%DA%A9%D8%A7%D8%AE%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%B11.jpg" alt="??? ??? ??????" data-mce-src="https://www.mehrparvaz.com/api/UploadedImages/?set=GalleryImages&name=%DA%A9%D8%A7%D8%AE%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%B11.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;">????? ?????? </span></strong><br />???? ???????? : ??? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ?????? ???????? ????? ???? ?? ???? ?? ??? 1856 ????? ??? ??? ? ????? ????? ?????? ?? ?????? ????? ???. ?? ??? ???? ?????? ???? ????? ?? ? ?? ?? ?? ???? ??? ???? ??? ?? ?????? ?? ?? ???? ??????.<br />???? ?????? (Iskele) ?? ???????? : ??? ???? ???? ?? ??? 1548 ?? ??? ?????? ?? ??? ????? ??? ?? ? ?? ?????? ?? ??? ???? ???? ????? ??? ???? ?? ????? ???? ??? ?????? ????? ?? ??? ?? ????? ?? ??? 1580 ????? ?? ? ?? ???? ???? ????? ??? ????? ?? ???? ?? ???.</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="https://www.mehrparvaz.com/api/UploadedImages/?set=GalleryImages&name=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%B11.jpg" alt="????? ?????? " data-mce-src="https://www.mehrparvaz.com/api/UploadedImages/?set=GalleryImages&name=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%B11.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;">???? ??? ?????</span></strong><br />???? ????? ??????? (Sakip Sabanci) : ???? ???? ? ???????? ???????? ??? ?????? ?? ????????? ?????? ????? ?? ???? ?? ??? ??? ?? ???? ?????? ???? ??? ??? ? ?? ?? ?? ?? ????? ????? ? ???? ???? ?? ????. ?? ??? ?????? ???? ?? ??? ?? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?????? ?????? ? ???? ??? ??? ?????? ? ?????? ????? ? ??????? ? ??? ?????? ?? ?? ???? ???? ?? ??????.<br />???? ?????? ????? (Sadberk Hanim) : ??? ???? ????? ???? ????? ??? ?????? ??? ????? ?? ????? ?? ???? ?????? ????? ? ???? ???? ???? ?????? ????.</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="https://www.mehrparvaz.com/api/UploadedImages/?set=GalleryImages&name=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%B11.jpg" alt="???? ??? ?????" data-mce-src="https://www.mehrparvaz.com/api/UploadedImages/?set=GalleryImages&name=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%B11.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">??? ????? ?? ???? ? ?????? <a title="??? ???? ???? ????????" href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84" data-mce-href="https://www.mehrparvaz.com/PackageList/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84">??? ???? ???? ????????</a> ?? ?????? ???? ???????? ?????? ??????.</p>

چند قدم به سوی موفقیت در عکاسی کودک <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">عکاسی کودک یکی از شاخه های هنر عکاسی است. بدون شک قدم گذاشتن در این راه و رسیدن به جایگاه عکاس حرفه ای با سختی ها و مشقت هایی همراه خواهد بود .ما دراین مقاله سعی داریم تا چند گام طلایی برای رسیدن به جایگاه عکاس حرفه ای کودک را معرفی کنیم ، ما را با خواندن این مطلب همراهی کنید.قبل از هرچیز باید بدانید که هیچ چیز یک شبه دست نمی آید ، فقط با تمرین زیاد است که می توانید جایگاه بهترین </span><a href="http://www.photokafshdoozak.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><strong>عکاسی کودک</strong></span></a><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">  را از آن خودکنید.عکس هایتان را همیشه از زوایای مختلف بگیرید ،با تغییر زاویه و کادربندی مناسب دوربین می توانید بهترین عکس را از سوژه ثبت نمایید .نکته دیگری که حائز اهمیت است نوع فرمت ذخیره سازی دوربین عکاسی است. عکس های خود را با فرمت خام (RAW ) ذخیره کنید .ذخیره عکس در این حالت به شما این امکان را می دهد تا اگر کیفیت عکس از نظر نوردهی و شفافیت مناسب نبود بتوانید آن را ویرایش کرده و با فرمت JPEG ذخیره نمایید .اگر سوژه عکاسی شما نوزاد نوپا است فراموش نکنید که هرگز از او در حین خواب عکاسی نکنید ،چرا که تابش مستقیم فلش چشمان او را اذیت خواهد کرد ، به همین  دلیل سعی نمایید  از نوزادان یا کودکان کم سن تر بدون فلش عکاسی نمایید.اگر قصد عکاسی در فضاهای باز دارید ازتجهیزات مناسب استفاده کنید.دوربین های عکاسی با لنز واید یا وسیع برای فضای باز بسیار مناسب تر از دوربین های عکاسی عادی است ، چرا که با داشتن لنزی عریض تر علاوه بر سوژه مورد نظر از پس زمینه گیرامون ان نیز عکسی واضح ثبت می کند.در فضایی که نور کمتری نسبت به حد معمول دارد ،استفاده از فلش جانبی می تواند تآثیر بسزایی در بالابردن کیفیت عکستان داشته باشد.فلش های جانبی با اضافه شدن به دوربین عکاسی تان یا به صورت کاملا مجزا نوردهی شما را تاحد قابل قبولی افزایش خواهد داد .</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8327145476/23213123213.jpg" /></span></p>

عکاسی کودک در منزل با ایده های خلاقانه <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">همیشه نیاز نیست برای گرفتن عکس از کودک دنبال تجهیزات آن چنانی و گران قیمت باشید .شاید در سال ها قبل تنها راه پیش رویتان برای عکاسی از کودک مراجعه به<strong> </strong></span><a href="http://www.photokafshdoozak.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><strong>آتلیه  کودک</strong></span></a><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"> بود .امروزه  با وجود اسمارت فون های هوشمند چندین مگاپیکسلی و دوربین های عکاسی گرفتن عکس از کودک توسط هر شخصی امکان پذیراست .با داشتن یک دوربین عکاسی با کیفیت مناسب و داشتن کمی خلاقیت می توانید خودتان از کودکتان در منزل عکاسی نمایید.گاهی خلاقانه ترین عکس های هنری با ایده های ساده و امکاناتی در دسترس ایجاد می شود .یکی از همین ایده های خلاقانه از عکاسی ، عکاسی از کودک پسر کنار اسباب بازی هایش و عکاسی از کودکان دختر با گذاشتن تل تاج سر ،کلاه  و.. است جدا از جنسیت اگر سوژه عکاسی تان کودک نوپا باشد قرار دادن آن در جایی نرم مانند پتو می تواند علاوه بر راحتی کودک درحین عکاسی ،از او عکسی خلاقانه ثبت نمایید.گذاشتن ظرف غذا در کنار کودک و عکاسی از او  در حین غذا خوردن می تواند عکسی خلاقانه و هنری ایجاد کند . شاید درظاهر کثیف کاری کودکتان حین خوردن غذایی مانند ماکارونی ایده جالبی نباشد .ولی اگر کمی حوصله به خرج دهید ،پس از ثبت عکس وبازبینی آن خواهید دید که چه عکس هنری و.زیبایی از آب در آمده است .یکی از طبیعی ترین حالت های عکاسی ، گرفتن عکس از کودک زمانی است که سرگرم است.می توانید با او مشغول بازی شوید ، لباس آشپزی به او بدهید و از اودرحالت های مختلف عکاسی کنید . لباس هایی با تم های گوناگون اعم از عروسکی ، تم حیوانات و .. را امتحان کنید .اگر همه این موراد را امتحان کردید می توانید بنا به ذوق وسلیقه خود موراد غیر عادی تری را نیز امتحان کنید .گرفتن عکس از کودکتان با عینک های بزرگ ، عکس با چتر والدین ، پوشیدن  کفش بزرگتر ها و یا حتی قرار دادن آن ها در کمد ...شاید این ایده ها کمی خنده دار به نظر بیاید ولی بعد از عکاسی خودتان متوجه خلاقیت به کار رفته در عکس ها خواهید شد.اگر نیاز به ایده های بیشتری در مورد عکاسی کودک دارید می توانید با مراجعه به سایت آتلیه تخصصی کودک کفشدوزک به قسمت  <strong> </strong></span><a href="http://www.photokafshdoozak.com/Services/135/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%DB%8C" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><strong>عکاسی کودک با دکورهای مناسبتی</strong></span></a><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">  مراجعه نموده و با دیدن نمونه کارهای آتلیه ایده خود را انتخاب نمایید</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8327145084/photo_2016_02_08_08_53_56.jpg" /></span></p>

بالابردن نوردهی در عکاسی با استفاده از فلش های جانبی <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><span style="text-align: justify;">حتما تا به حال اسم فلش به گوشتان خورده است ،استفاده از فلش در دوربین های عکاسی یا موبایل های هوشمند به یکی از امکانات اصلی عکاسی مبدل شده است.</span><span style="text-align: start;">امروزه استفاده از فلش در دوربین ها و حتی موبایل های هوشمند به پدیده ای ضروری مبدل گشته است. چرا که عکاسی با فلش روشن عکسی واضح تر و با کیفیت تر را به همراه خواهد داشت .فرق نمی کند سوژه تان در عکاسی چه باشد چه عکاسی از کودک و نوزاد</span> <span style="text-align: start;">،چه عکاسی ازطبیعت و یا حتی عکاسی از اجسام .به هرحال استفاده از فلش در گرفتن عکس با کیفیت به کمتان خواهد آمد.</span><span style="text-align: justify;">گاهی ممکن است به علت های متعدد نظیر تاریک بودن بیش از حد فضای مورد نظر عکاسی  و  ..با فلش های معمولی نتوانید عکس با کیفیتی از سوژه تان ثبت نمایید .دراین جور مواقع است که استفاده از فلش های جانبی کاملا کار امد خواهد بود.ا</span><span style="text-align: start;">ز رایج ترین انواع آن فلش هایی با قابلیت نصب بر دوربین عکاسی است.</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">البته برای استفاده از این مدل فلش حتما دوربین عکاسی تان باید از فلش جانبی پشتیبانی کند ،این مدل از فلش ها بر روی دوربین عکاسی نصب می شود ، و سینک شدن (همانند سازی با دوربین) می توانید در محیط های تاریک تر یا کم نور تر از حد معمول مشغول عکس برداری شوید .نوع دیگری از آن نیز موجود است ، که البته به علت گران قیمت تر بودن آن بیشتر در<strong> </strong></span><a href="http://www.photokafshdoozak.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><strong>آتلیه  کودک</strong></span></a><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><strong> </strong>، و سایر آتلیه های تخصصی عکاسی دیده می شود.این مدل فلش در واقع یک فلش ایستاده 3 پایه است ، که به صورت کاملا مجزا با قراردادن در محیط می تواند میزان نوردهی را برایتان چندبرابر کند.مدها وحالت های مختلفی در هنگام استفاده از فلش جانبی خواهید داشت ، که استفاده از این حالت ها نیازمند به دانش قبلی است ،پس اگر شما درمورد مدهای مختلف فلش جانبی اطلاعات ندارید کافیست تا مد A  یا حالت اتوماتیک را انتخاب کنید تادرایده آل ترین حالت ممکن به عکس برداری مشغول شوید.در برخی از انواع این فلش ها میزان نوردهی به قدری زیاد است که حتی می توان در تاریکی شب نیز به راحتی و با بالاترین میزان نوردهی عکس هایی با کیفیت ثبت نمود</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8327144326/2%D8%B6%D8%B5323%D8%B52%D8%B6%D8%B53_1_.jpg" /></span></p>

عکاسی مدلینگ نوزاد <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><span style="font-size: 10pt;">در این مقاله، چند راهکار برای عکاسی مدلینگ به شما معرفی می کنیم.</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;">در این مدل عکاسی باید با اعتماد به نفس عمل کنید و مدل ها را به سمت و سوی دلخواه هدایت کنید.<span style="font-size: 13.3333px;">بنابراین اضطراب و استرس را کنار گذاشته و با دقت کار خود را ادامه دهید. قبل از شروع عکاسی، هدف را از پیش تعیین کرده و تکنیک ها و زوایای مختلف را در ذهن خود مرور کنید. </span><span style="font-size: 13.3333px;">لوازم مورد نیاز از جمله سه پایه دوربین، لباسها و غیره را حاضر کرده و با درمیان گذاشتن هدف تان با سوژه، کاری کنید که احساس راحتی داشته باشد.ا</span><span style="font-size: 13.3333px;">این نکته را به یاد داشته باشید که اساس کار در </span><a href="http://www.photokafshdoozak.com/Services/133/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF" style="font-size: 13.3333px;"><strong>عکاسی مدلینگ نوزاد</strong></a><span style="font-size: 13.3333px;">   در مورد لباس، مد و زیبایی است. پس تمام تمرکز خود را روی این نکته بگذارید. </span></p><p align="baseline" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;">به عنوان مثال اگر تمرکز عکاسی روی لباس است، از آرایش صورت و مو برای جلوه دادن به لباس استفاده کنید، همین طور برعکس.</p><p align="absmiddle" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: center; font-size: 13.3333px;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8323003518/261151055.JPG" /></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><br /></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;">اگر جلوه ای تحریک کننده و فریبنده را می خواهید، آرایش تیره و سنگین و مدل موی کار شده به کار شما می آید.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;">برای ایده گرفتن برای ژست مدلها، می توانید از آخرین شماره مجلات مد مردان و زنان استفاده کنید. ژست های جدید و جذاب را امتحان کنید،<span style="font-size: 13.3333px;">در آتلیه عکاسی می توانید عکسهای خوبی در این زمینه بگیرید. چراکه شرایط نور را به دلخواه تنظیم کرده و از ایجاد سایه های ناخواسته جلوگیری می کنید.</span><span style="font-size: 13.3333px;"> اگر یک استودیوی مجهز ندارید، می توانید یک اتاق کوچک در منزل تان را آماده کنید و با ایجاد یک صفحه سفید در پشت زمینه، محیطی ایده آل را آماده کنید.</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><span style="font-size: 13.3333px;">درصورت نداشتن وقت یا مشغله کاری نیز، می توانید با مراجعه به <a href="http://www.photokafshdoozak.com/"><strong>بهترین آتلیه کودک</strong></a> <strong> </strong> از کودک یا نوزاد خود عکس هایی هنری وزیبا ثبت نمایید </span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><br /></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><br /></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><br /></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><br /></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><br /></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><br /></p>